Chat
Danh mục
Showing posts with the label Tụ hóa
Tụ hóa 1000uF/16V 8 * 12

Thêm thành công

Tụ 1000uF/ 25V

Thêm thành công

Tụ hóa 10uF - 50V

Thêm thành công

Tụ 100uF/ 50V

Thêm thành công